23 Jul, 2024

Programové vybavenie

Hlavné okno

Súčasťou základného balíka osciloskopu je programové vybavenie, ktoré umožňuje ovládanie osciloskopu cez PC. Pracuje pod operačnými systémami Windows 98, Windows ME, Windows 2000 , Windows XP, Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

Najnovšia verzia programového vybavenie je k dispozícii na webstránke zdarma. V prípade, že nie je k PC pripojený prístroj, spustí sa v demo režime.

sshot01

Všetky základné ovládacie prvky osciloskopu sú ľahko prístupné na hlavnej obrazovke. Vďaka tomu je meranie veľmi podobné meraniu so stolovým prístrojom.

K dizpozícii je tlačový manažér, ktorý umožňuje tlač protokolu o meraní. Tlačový manažér umožňuje upraviť vzhľad protokolu, pridať do neho vlastný text.

sshot02

Súčasťou základného programového vybavenia sú, okrem štandardných modulov (A+B, A-B atď), aj nasledujúce moduly:

Modul fourierovej transformácie

Modul fourierovej transformácie slúži na spracovanie vstupného signálu pomocou fourierovej transformácie.

sshot03

Vďaka automatickému hľadaniu periódy vstupného signálu je použitie FT jednoduché. K dispozícii sú dva algoritmy: DFT (diskrétna fourierova transformácia) a FFT (rýchla fourierova transformácia).

Modul multiwave

Modul multiwave slúži na zobrazenie histórie tvaru nameraného priebehu spolu s pravdepodobnosťou výskytu vzoriek určitej úrovne v danom čase.

sshot04

Modul inverznej fourierovej transformácie

Modul inverznej fourierovej transformácie umožňuje zmeniť frekvenčné spektrum vypočítané modulom fourierovej transformácie a previesť ho späť do časovej oblasti.

sshot05

Frekvenčné spektrum je možné zmeniť troma spôsobmi:

  • Vyhodiť všetky frekvenčné zložky pod zvolenou úrovňou
  • Vyhodiť zvolené frekvenčné zložky
  • Simulovať prechod zvoleným filtrom

sshot06

Modul automatického určenia parametrov signálu

Tento modul umožňuje automaticky vypočítať tieto parametre: Napätie špička-špička, napätie kladnej špičky, napätie zápornej špičky, frekvencia, perióda, napätie jednosmernej zložky, efektívna hodnota napätia, priemerná hodnota napätia, činiteľ výkyvu, dĺžka impulzu, dĺžka medzery, strieda, úroveň impulzu, úroveň medzery, prekmit nábežnej hrany, prekmit závernej hrany, dĺžka nábežnej hrany, dĺžka závernej hrany.

sshot07