09 Aug, 2022

Scope zoznam zmien

Nové vo verzii 4.00:
+ Podpora pre ovládací panel EA500-0
+ Ovládače sú kompatibilné s Virtual Boxom
 + Pridaná automatická akcia, ktorá prepne spúšťací režim na AUTO pri vstupe do náhodného vzorkovania
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala nesprávne vypnutie kanála pri načítaní dát zo súboru
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala zmiznutie dát pri načítanom priebehu

Nové vo verzii 3.02:
+ Pridané ovládače pre Windows 7
+ Opravená chyba v module 80% kurzorov
+ Opravený formát .esb (obsahuje aj informáciu o jeho verzii)
+ Opravený problém s obnovením nastavení pri načítaní priebehu

Nové vo verzii 3.01:
+ Pridaná podpora pre testovanie maskou
+ Pridaná podpora pre samokalibráciu vertikálneho posuvu
+ Pridané popisky do modulu X/Y
+ Pridaný voliteľný deliaci pomer sondy na vstupe
+ Pozícia 0V je správne inicializovaná, ak sú používané dva rozličné prístroje s jednou inštaláciou programového vybavenia
+ Vylepšený vzhľad piktogramov na hlavnej obrazovke
+ Zpresnená poloha 0V
+ Opravená chyba pri zbere 32k dát pri M595
+ Opravené hodnoty kurzorov v module X/Y (deliaci pomer sondy je zohľadnený)
+ Opravené nesprávne uzatváranie handle-ov v ovládačoch
+ Opravená chyba, pri ktorej sa niektoré nastavenia nesprávne načítali pri štarte aplikácie
+ Opravená chyba pri ukladaní obrázkov, ktorá spôsobovala, že sa súbor settings.xml vytvoril v adresári, kde bol obrázok uložený
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala chybnú inicializáciu zariadenia rodiny M520 po prerušení komunikácie
+ Opravený názov sekcie v nastaveniach (Ovládacie prvky -> Vertikálne nastavenia)
+ Opravená chyba závislostí medzi nastaveniami v jednoduchom režime

Nové vo verzii 3.00:
+ Pridaná možnosť voľby režimov zobrazenia (k dispozícii sú jednoduchý a klasický režim)
+ Pridaná možnosť nastavovať vertikálny posuv uchopením čiary vertikálnej mriežky
+ Pridaná možnosť zvoliť zobrazenú časť uchopením čiary horizontálnej mriežky
+ Pridaná možnosť zobraziť horizontálnu mriežku dynamicky (jedna z vertikálnych čiar sa nachádza na značke spustenia)
+ Pridaná možnosť uložiť nastavenie autosave
+ Pridaná podpora úsporného režimu počítača
+ Pridaný parameter príkazového riadku -s, ktorý slúži na načítanie nastavení zo zvoleného súboru
+ Pridaný parameter príkazového riadku -d, ktorý slúži na zvolenie typu prístroja, ktorý má byť inicializovaný
+ Opravená chyba vzorkovania osciloskopu M525

Nové vo verzii 2.03:
+ Významné zlepšené rozlíšenie v zobrazovacom režime "priemerovanie"
+ Vylepšená poloha zeme na obrazovke
+ Stabilizované hľadanie automatického režimu zobrazenia
+ Pridaná možnosť spustenia zberu kliknutím na zelenú zástavku v spúšťacom režime normal
+ Priorita uchopenia priebehu bola zmenená v prospech načítaných priebehov
+ Programové vybavenie dokáźe opraviť niektoré poškodenia licenčného súboru
+ Pozícia kurzorov je automaticky opravená ak sa nachádzajú mimo obrazovky
+ Informácia o verzii ovládačov nie je zobrazovaná

Nové vo verzii 2.02:
+ Pridaná podpora pre viac osciloskopov M774
+ Pridaný ukazovateľ pokroku počas inicializácie
+ Pridané automatické nastavovanie režimu zobrazenia
+ Vylepšený algoritmus kreslenia metódou xor
+ Pridaná možnosť resetovania do výrobných nastavení
+ Pridaná možnosť automatického prepnutia do režimu auto pri uzemnení vstupov
+ Pridaná možnosť, ktorá nastavuje úroveň spúšťania spolu s rozsahom a posuvom
+ Pridaná kontrola duplicitných klávesových skratiek počas ich definovania
+ Pridaná možnosť zobrazenia polohy obrazovky na ovládacích prvkoch vertikálneho posuvu
+ Vertikálny rozsah v paneli "vertical" zahŕňa deliaci pomer sondy (toto správanie je možné vypnúť v nastaveniach)
+ Zlepšená kompatibilita s niektorými ovládačmi pre tlačiareň pod Windows 98
+ Text, ktorý indikuje rozsah v informáciách na hlavnej obrazovke obsahuje aj informáciu o väzbe
+ Opravená chyba časovania pamäte pri rodine M520
+ Opravený ovládač pre rodinu M770 pod Windows 98
+ Opravená chyba, ktorá spôsobila chybné nastavenie digitálneho filtra pri zmene časovej základne vo vzorkovacom režime
+ Opravená chyba, ktorá spôsobila povolenie posuvného ukazovateľa dosvitu pri štarte

Nové vo verzii 2.01:
+ Pridaná podpora pre osciloskop M774
+ Pridaná možnosť zobrazenia s dlhým dosvitom (fading)
+ Pridané klávesové skratky pre zmazanie obrazovky a pre vymazanie dosvitu
+ Pridané zobrazenie úrovne 0V
+ Pridaná dynamická poloha mriežky
+ Pridané popisky mriežky
+ Pridaná možnosť tlače vo farbách aplikácie
+ Pridaný modul detekcie fázy
+ Pridané závislosti nastavení (na nastavenia, ktoré nemajú žiadny efekt, nie je možné kliknúť)
+ Vylepšené vykresľovanie náhľadu tlače
+ Zmenená jednotka rýchlosti vzorkovania na S/s (vzorky za sekundu)
+ Opravené problémy so spúšťaním u všetkých osciloskopov
+ Opravená kontextová pomoc pre ovládací prvok priehľadnosti okna
+ Opravená chyba v automatickom ukladaní, ktorá spôsobila ukladanie dát pri prehliadaní priebehu
+ Opravená chyba v oknách Možnosti exportu - pri zvolení "OK" sa automaticky aktualizuje zvolená šablóna
+ Opravený nesprávny výpočet úrovne spúšťania na kanáli B
+ Opravená chyba pri exporte informácií do obrázku
+ Opravená chyba pri spúšťaní v auto režime rodiny M520
+ Opravená chyba pri ktorej dochádzalo k označeniu nesprávnych parametrov ako N/A v module Wp
+ Opravená chyba pri nastavovaní množstva dát po spúšťacej udalosti (uchopením spúšťacej značky) pri zapnutom náhľade
+ Pri prekresľovaní priebehu je vždy použitá bitmapa

Nové vo verzii 2.00:
+ Pridaná podpora všetkých osciloskopov
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala chybné nastavenie počtu vzoriek po spúšťacej udalosti pri istých okolnostiach (chyba sa vyskytovala len pri zariadeniach rodiny M520)

Nové vo verzii 1.06:
+ Pridaná možnosť exportu do obrázku
+ Pridaná možnosť nastavovania množstva dát po spúšťacej udalosti uchopením značky spustenia
+ Pridaná možnosť zadávať množstvo dát po spúšťacej udalosti uchopením značky spustenia
+ Pridaná možnosť zadávať množstvo dát po spúšťacej udalosti v percentách pamäte
+ Pridané tlačidlo 'clear', ktoré vymaže obrazovku
+ Pridaná možnosť, ktorá umožňuje vymazanie priebehu na obrazovke pri štarte zberu v režime manual/single
+ Pridaný parameter RPM do modulu parametrov priebehu
+ Pridaná možnosť zastaviť zber dát v režimoch single/manual kliknutím na tlačidlo s červenou vlajkou
+ Opravená chyba v inštalátore pre Win98/ME
+ Opravená chyba spôsobujúca pád aplikácie, ak nie je nainštalovaný ovládač
+ Znížené zaťaženie procesora v single režime
+ Opravené vykonávanie modulov FT a IFT (modul FT sa vždy vykoná pred modulom IFT)
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád aplikácie pri zmene veľkosti pamäte pri zapnutom IFT

Nové vo verzii 1.05:
+ Pridaná podpora viacerých zariadení rady M570
+ Pridaná možnosť ovládania aplikácie pomocou klávesnice
+ Pridaná možnosť tlači vo farbe
+ Pridaná možnosť automatického ukladania priebehu
+ Pridaná možnosť exportovať čas spolu s dátami
+ Virtuálne kanály (napr. A+B) sú ukladané spolu s nameranými dátami
+ Pridaná možnosť exportu virtuálnych kanálov
+ Pridaná informácia o vzorkovacej frekvencii
+ Zmenený výstupný rozsah funkcií A+B a A-B tak, aby sa výsledný priebeh nikdy nedostal mimo obrazovky
+ Pridaná možnosť otvoriť readme cez aplikáciu
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád aplikácie, ak pri aktivácii modulu neboli namerané žiadne dáta
+ Opravené narábanie s pamäťou

Nové vo verzii 1.04:
+ Opravený zoznam zdrojov v okne "Moznosti exportu"
+ Vylepšená presnosť pri meraní so sondou 1:10 (rodina M570)
+ Vylepšená presnosť pri meraní so sondou 1:10 (rodina M520)
+ Opravené nesprávne hodnoty napätí v moduloch so sondou 1:10, 1:100 alebo 1:1000
+ Pridaná kontrola toho, či nebeží druhá inštancia aplikácie
+ Opravený text inštalácie ovládačov pod Win98/ME
+ Pridané ovládače pre 64 bitové operačné systémy
+ Zmenené odporúčania na používanie osciloskopu v príručke
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád aplikácie pri štarte bez pripojeného osciloskopu rodiny M520

Nové vo verzii 1.03:
+ Pridaná možnosť pozdržania merania samostatne na kanáli A a kanáli B
+ Opravená chyba v module "inverzia kanálu A"
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád aplikácie pri tlači do pdf (cez Acrobat Distiller 7.0)
+ Pridaná možnosť zobrazenia informácií na hlavnej obrazovke
+ Zrýchlené vykresľovanie priebehu (najmä pod Windows Vista)

Nové vo verzii 1.02:
+ Pridaná informácia o sériovom čísle zariadenia v okne "O produkte"
+ Pridaná možnosť spracovania licenčného súboru
+ Pridaná možnosť nastaviť priehľadnosť okna osciloskopu
+ Pridaný popis formátu .esb

Nové vo verzii 1.01:
+ Pridaná podpora exportu
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád aplikácie ak bol súbor settings.xml read-only
+ Pridaná možnosť ukladania/načítania nastavení
+ Pridaná podpora rade osciloskopov M520
+ Opravená chyba, ktorá spôsobovala chybnú inicializáciu modulu FT
+ Opravená chyba, ktorá umožnila vysunutie priebehu mimo možností zariadenia